YAZIM KURALLARI

YAZIM KURALLARI

SÖAD’a gönderilecek çalışmalar aşağıdaki açıklamalara uygun olarak hazırlanmalıdır. Ayrıca, açıklamaların altındaki linkte dergimizin makale şablonu bulunmaktadır. Yazarların çalışmalarını bu şablona uygun olarak hazırlamaları veya şablonu değiştirmeden üzerine kopyalamaları makalenin ön kabulünü hızlandıracaktır.

1. Dergiye gönderilecek eserler; MS Word programında Times New Roman 11 punto ile 1 satır aralıklı, paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılarak ve sayfa düzeninde tüm kenarlardan 2.5 cm’lik boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Tablolar en fazla 10 punto olmalıdır. Çalışma, kaynaklar ve ekler de dâhil 20 sayfayı geçmemelidir.

2. Dergiye gönderilecek SÖAD makale şablonuna uygun olarak hazırlanmış aday makale, iki dosya olarak hazırlanmalıdır. Birinde yazar adları eklenmeden ve kimliklerini belli edecek bir ibare olmadan derginin mail adresine (soaddergi@gmail.com) gönderilmelidir. Yüklenen dosya adı yazarların adını içermemeli ve dosya bilgilerinde yazar bilgisi olmamalıdır. Bu nüsha “Hakem Nüshası” adıyla kaydedilmelidir. İkinci dosya ise makale şablonundaki gibi, yazar unvan (varsa) ve isimlerini, Kurumsal iletişim adreslerini, e-posta adreslerini, ORCID numaralarını ve açaklama ve teşekkürleri (varsa) içermelidir.

3. Telif Hakkı Devir Sözleşmesi” imzalanarak renkli olarak taratılmalı ve makale gönderim sürecinde makale dosyaları ile birlikte  mail adresine yüklenmelidir. Sözleşmede tüm yazarların isimleri, kurumsal adres, kurumsal e-posta adresleri ve imzaları makalede yer alacak sıralamaya uygun olarak yer almalıdır.

4. Aday makale  “iThenticate” programı ile taratılmalı ve benzerlik oranı %20’nin altında olmalıdır. Filtrelemede kaynakça ve alıntılar çıkarılmalı, kelime olarak 7 kelimeye kadar  filtreleme seçilmelidir. Bunun dışında eşleştirmelerde herhangi bir filtreleme yapılmamalıdır.

5. Makalenin  bölümleri şu sıraya uygun olmalıdır: Türkçe başlık, Öz, İngilizce başlık, Abstract, ana metin, kaynaklar, geniş özet ve (varsa) ekler. Eğer Makale İngilizce dilinde ise önce İngilizce Başlık ve Abstract, sonra Türkçe özet ve Anahtar kelimeler şeklinde düzenlenmelidir.

6. Dergimize gönderilecek eserlerin aşağıdaki özellikleri  taşıması yayın birliğini sağlamak açısından önemlidir:

Başlık: Çalışmanın başlığı 12 punto, Times New Roman, ortalı, koyu, tek satır aralıklı, sadece tüm kelimeleri büyük, 12 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve açık olarak yazılmalıdır.

Yazar(lar): Yazar(lar)ın açık adı ve soyadı baş harfleri büyük harf olmak üzere, 11 punto büyüklüğünde, başlık altında ortalı ve Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır. Kurum adresli ve E-posta adresi ismin altında, ortalı, 11 punto büyüklüğünde ve yine Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır. ORCID numaraları eklenmelidir.

Öz: 9 punto, Times New Roman karekterinde, sağ ve sol kenarları ana metinden 1 cm içerden, tek satır aralıklı, tek paragraf halinde, araştırmanın amacını, yöntemini ve sonuçlarını kapsayacak şekilde düzenlenmeli  ve 150-250  kelime arasında yazılmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise “Türkçe Başlık” ve “Öz”; İngilizce ise “İngilizce Başlık” ve “Abstract” önce yazılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Her makalede Öz ve Abstract’ın alt kısmında 9 punto, tek satır aralıklı ve 3-5 kelime arasında, çalışmanın içeriğini yansıtacak anahtar kelimeler bulunmalıdır. Anahtar kelimeler cümle kalıbında yazılmalı, sadece birinci kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük harflerle başlayacak şekilde yazılmalıdır.

Ana metin: Ana metnin tamamı 11 punto, tek satır aralıklı ve Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır. Paragraflar 1 tab içeriden başlamalı, paragraf aralarına bir satır boşluk bırakılmalıdır.

Eserin genel başlığı dışındaki ana başlıkları 12 punto, tek satır aralıklı, ortalı, ilk harfleri büyük, kalın ve Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır.

Diğer alt başlıklar, 11 punto, sola hizalı, ilk harfleri büyük ve Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır. Ana ve alt başlıklarda numaralandırma yapılmamalıdır.

Tablolar: Tablolar metin içine yerleştirilmelidir. Tablolara sıra ile numara verilmeli ve başlıklandırılmalıdır. Tablolar APA 6 standartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Tablolarda dikey çizgiler olmamalı, tablolarda kullanılan çizgiler en fazla 1,5 nk olmalı ve tablolarda satır ve sütun başlarındaki kategori adlandırmaları dışında; satır, sütun aralarında çizgi olmamalıdır. Tablo başlığı tablonun üstünde, tablo numarası içerecek şekilde; tablo adı, kelimelerin ilk harfleri büyük, sonrakiler küçük ve italik olacak şekilde yazılmalıdır. Tablo içeriğindeki metinler en fazla 10 punto boyutunda olmalı, satırların öncesinde ve sonrasında boşluk verilmeksizin ayarlanmalıdır.

Şekiller: Şayet varsa diyagram, resim, şekil ve grafikler beyaz bir kâğıt üzerine basılabilecek ve anlaşılır nitelikte olmalıdır. Şekil başlığı şeklin altında, şekil numarası belirtilerek; şekil adı, kelimelerin ilk harfleri büyük, diğerleri küçük, normal karakterde olmalıdır. Kaynak kullanılmış ise parantez içinde belirtilmelidir. Sayfa sonuna sığmayan şekiller bir sonraki sayfaya yerleştirilmelidir. Şekiller, metnin bütünlüğünü bozacak sayıda ve biçimde ise Ek olarak Kaynaklardan sonra verilmelidir.

Kaynaklar: Kaynaklar APA 6 (American Psychological Association-6) standartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır. 
Kaynak gösterme kuralları ile ilgili ayrıntılı bilgi makale yazım şablonunda bulunmaktadır. 

Geniş Özet: Her makale için şablonda yer alan başlıkları içerecek şekilde, 750 – 1000  kelime arasında geniş özet hazırlanmalıdır. Türkçe çalışmalar için geniş özet  İngilizce, İngilizce çalışmalar için geniş özet Türkçe olmalıdır.

Ekler: Şayet varsa makale ekler yeni bir sayfadan başlamalıdır. Yazar(lar) tarafından eserin ekine konulması gerektiği düşünülen ölçek, örnek vb. bu bölümde yer almalıdır.

Yazarların Katkı Oranı: İki ve daha fazla yazarlı çalışmalarda herbir yazarın makaleye katkı oranı belirtilmelidir. Tek yazarlı makalelerde yazarın katkı oranı %100 olarak belirtilmelidir.

Çıkar Çatışması: Çalışmada çıkar çatışması oluşturabilecek herhangi bir durum olmadığı beyan edilmelidir.

Yazar Notları: Eğer yazar notu varsa başlıkta * (yıldız) işareti ile belirtilmeli, ana metnin sonunda  kaynaklar listesinden önce yazılmalıdır.

*** Önemli Not***

Lütfen aday makalelerinizi SÖAD makale şablonunu kullanarak hazırlayınız. 

Makale yazım şablonu için tıklayınız.

Telif Hakkı Devir Sözleşmesi için tıklayınız.